Zásady ochrany osobných údajov

Produkt Shell palivová karta

V spoločnosti Up Slovensko, s. r. o. rešpektujeme našich klientov, používateľov služieb, dodávateľov a všetky osoby, s ktorými komunikujeme. Vážime si vzájomnú dôveru a dbáme na dodržiavanie legislatívnych noriem a menovite na ochranu osobných údajov a súkromia dotknutých osôb. Preto v plnej miere uplatňujeme požiadavky Všeobecného nariadenia o ochrane údajov fyzických osôb (ďalej len „GDPR“).

Inovácia je jednou zo základných hodnôt našej spoločnosti. Pri všetkých nových službách a produktoch, ktoré pripravujeme, myslíme v prvom rade na dodržiavanie zásady minimálneho zberu osobných údajov a ich bezpečného spracúvania. Využívame moderné technické zabezpečenia na ochranu spracúvaných údajov. Naši zamestnanci sú vyškolení v oblasti bezpečného spracúvania údajov a srdcom firemnej kultúry je dbať na práva jednotlivcov, čoho je ochrana osobných údajov prirodzenou súčasťou.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime nariadením GDPR a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ďalšími právnymi predpismi.

Zamestnanci našej spoločnosti a ďalšie spolupracujúce osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a osobných údajoch, s ktorými prišli do styku, ako aj o záležitostiach týkajúcich sa používateľov našich produktov a služieb.

Na nasledujúcich riadkoch nájdete informácie, akým spôsobom získavame a spracúvame osobné údaje v súvislosti s produktom Shell Palivová karta.

Ak vznikne akákoľvek otázka alebo nejasnosť, kontaktujte nás prostredníctvom gdpr@up-slovensko.sk alebo telefonicky na 02/ 32 55 35 45, či písomne na Up Slovensko, s. r. o. , P.O.Box 109, 820 05 Bratislava 25.

Aké spracovateľské operácie vykonávame v súvislosti s produktom Shell Palivová karta?

Spracovateľská
činnosť
PrevádzkovateľÚčel spracúvania
údajov
Právny základ
akvizícia zákazníko pre Shell Palivová kartaUp Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 313 966 74komunikácia s
potenciálnym klien- tom a poskytnutie
bližších informácií
o produktoch a službách, prerokovania záujmu o produkty a služby a poskytnutia konkrétnej ponuky produktov a služieb Shell Palivových kariet,
rovnako ako identifikácia zmluvného partnera alebo potenciálneho zmluvného partnera nevyhnutná pre dodávanie služieb
a produktov
čl. 6 ods. 1 písm. f)
nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočívajúci v rozvíjaní našich obchodnýc vzťahov a akvizícia nových zákazníkov
posudzovanie bonity klienta pre Shell Palivová kartaUp Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, IČO: 313 966 74posudzovanie bonity a kredibility potenciálneho klienta, záujemcu o produkt Shell Palivová karta, resp. posúdenie platobnej schopnosti potenciálneho klienta platiť svoje záväzkyčl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočívajúci v záujme vstupovať do zmluvných vzťahov len s bonitnými klientmi resp. spočívajúci v našom záujme stanoviť záruky plnenia povinností zo strany nášho budúceho klienta
Shell Palivová karta (vodiča)Váš zamestnávateľ, ktorý Vám poskytol na využívanie Shell Palivovú kartu (vodiča)poskytovanie produktu Shell Palivová karta klientom za účelom využívania daného spôsobu úhrady ceny pohonných hmôt a súvisiacich služieb a produktov pre prevádzku vozového parkučl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR – oprávnený záujem Vášho zamestnávateľa spočívajúci vo efektívnom spôsobe náhrady cestovných nákladov pri plnení pracovných úloh

Aké osobné údaje spracúvame v súvislosti s produktom Shell Palivová karta?


Spracovateľská
činnosť

Dotknuté osoby

Rozsah spracúvaných
údajov
Zdroj osobných údajovPríjemcovia osobných údajov
akvizícia zákazníkov pre Shell Palivová kartazamestnanci našich klientov, prípadne potenciálnych klientov, alebo náš potenciálny klient ak je fyzickou osobou podnikateľomidentifikačné údaje (meno, priezvisko, príslušnosť k obchodnej spoločnosti, funkcia, podpis), kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo), údaje o podnikaní (obchodný názov, miesto podnikania, počet motorových vozidiel využívaných na podnikanie s ich charakteristikou)osobné údaje získavame priamo od Vás prostredníctvom nášho sprostredkovateľov – čerpacích staníc; poskytnutie osobných údajov nie je Vašou zmluvnou ani zákonnou povinnosťouspoločnosti v skupine Up, poskytovateľ cloudových a softvérových služieb, spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081, ktorá je vlastníkom systému Fleethub Shell, orgány verejnej správy alebo verejnej moci oprávnené požadovať takéto údaje podľa príslušných právnych predpisov
posudzovanie bonity klienta pre Shell Palivová kartazamestnanci alebo zástupcovia našich potenciálnych klientov, respektíve náš potenciálny klient ak je fyzickou osobou podnikateľom
identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko, podpis), kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo), údaje o zamestnávateľovi, príslušnosť k obchodnej spoločnosti, funkcia, kontaktné údaje zamestnávateľa (adresa, e-mailová adresa, tel. číslo), údaje o podnikaní (obchodný názov, miesto podnikania, počet motorových vozidiel využívaných na podnikanie s ich charakteristikou, predpokladaná spotreba pohonných látok za celý vozový park v litroch na mesiac), údaje ekonomického charakteru (údaje o dlhu voči poisťovniam a finančnej správe, údaje o vedených súčasných a minulých súdnych konaniach)
osobné údaje získavame priamo od Vás, údaje, ktoré nezískame priamo od vás získavame z verejne dostupných zdrojov ako je Register účtovných závierok, zoznamy dlžníkov Finančnej správy SR, Sociálnej poisťovne SR a zdravotných poisťovní, registra súdnych rozhodnutí vedeného Ministerstvom spravodlivosti ST na justice.gov.sk a z webovej stránky www.finstat.sk; poskytnutie osobných údajov nie je Vašou zmluvnou ani zákonnou povinnosťouspoločnosti v skupine Up, poskytovateľ cloudových a softvérových služieb, spoločnosť vykonávajúca pre nás posúdenie bonity, orgány verejnej správy alebo verejnej moci oprávnené požadovať takéto údaje podľa príslušných právnych predpisov
Shell Palivová karta (vodiča)zamestnanci, členovia štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu našich klientovidentifikačné údaje (titul, meno a priezvisko), údaje o zamestnávateľovi (príslušnosť ku konkrétnemu zamestnávateľovi), údaje o karte Shell (číslo karty, PIN karty) a údaje o používaní karty (miesto a čas požitia karty, nakúpený tovar/služba, cena tovaru/služby)Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. získava osobné údaje od svojich klientov, Vašich zamestnávateľov využívajúcich systém Shell Palivová karta a tiež priamo od Vásspoločnosť poskytujúca softvérové riešenie produktu Shell Palivová karta, poskytovateľ cloudových a softvérových služieb, orgány verejnej správy alebo verejnej moci oprávnené požadovať takéto údaje podľa príslušných právnych predpisov.
Prosím vezmite na vedomie, že osobné údaje spracúvajú aj spoločnosti v skupine Shell, prípadne prevádzkovatelia čerpacích staníc a iných predajných miest, na ktorých je možné nakupovať tovary a služby s použitím Shell karty. Prevádzkovatelia predajných miest, na ktorých je možné nakupovať tovary a služby s použitím Shell karty pri platbe za tovar overujú, či meno a priezvisko uvedené na karte Shell karta súhlasí s menom a priezviskom na inom doklade totožnosti. Okrem toho môžu byť Vaše osobné údaje zdieľané zo strany Shell s ktoroukoľvek z nasledujúcich osôb alebo môžu byť získané od ktorejkoľvek z nasledujúcich osôb, ktorými sú (i) akékoľvek osoby, ktorým člen skupiny Shell navrhne postúpenie alebo prevod akýchkoľvek ich práv a/alebo povinností podľa zmluvy o kartách Shell, (ii) osoby vykonávajúce kontrolu dôveryhodnosti, skríning a prevenciu podvodov, ako aj ručitelia a iní poskytovatelia zabezpečenia alebo iné osoby poskytujúce informácie vo vzťahu k záväzkom zákazníka Shell, (iii) poisťovne v súvislosti s poistnými produktmi, ktoré sa týkajú alebo by sa mohli týkať kariet Shell, (iv) lízingové spoločnosti v prípade, že držiteľ karty má zmluvu o lízingu vozidla s cieľom umožniť týmto spoločnostiam najmä sledovať najazdené kilometre a posúdiť úverovú bonitu. O podmienkach spracúvania osobných údajov týmito osobami sa prosím informujte u spoločnosti Shell Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081 alebo u konkrétneho prevádzkovateľa predajného miesta, na ktorom je možné nakupovať tovary a služby s použitím Shell karty.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje, ktoré spracúvame ako prevádzkovateľ uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracovania, ak nám platný právny poriadok SR neukladá povinnosť uchovávať ich dlhšie.

Spracovateľská činnosťDoba uchovávania
akvizícia zákazníkov pre Shell Palivová karta1 rok po ukončení kalendárneho roku, v ktorom bol vyjadrení nezáujem o produkty a služby Shell Palivová karta; pokiaľ sa stanete našim klientom, osobné údaje budú uchovávané počas celej doby trvania obchodného vzťahu a následne ďalších 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu
posudzovanie bonity klienta pre Shell Palivová karta3 roky po ukončení kalendárneho roku, v ktorom bolo vykonané preverenie
Shell Palivová karta (vodiča) osobné údaje budú v systéme Fleethub Shell uchovávané maximálne po dobu do zrušenia konkrétnej Shell Palivovej karty vodiča

Prenášame údaje do iných krajín?

Všetky údaje spracúvame v rámci územia Slovenskej republiky alebo v rámci pôsobnosti skupiny Up v Európskej únii (EU). Využívame bezpečné služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými na území EU. V súčasnosti neprenášame Vaše osobné údaje mimo EU alebo mimo EHP a takýto prenos ani do budúcna neplánujeme.

Prosím vezmite na vedomie, že ak využívate Shell Palivovú kartu (vodiča), Vaše osobné údaje sa budú spracúvať všade tam, kde využijete pridelenú Shell kartu. Toto spracúvanie osobných údajov v zahraničí však nie je realizované našou spoločnosťou Up Slovensko, s.r.o.

Vykonávame profilovanie?

Spoločnosť Up Slovensko, s. r. o. nevykonáva a ani neplánuje vykonávať so spracúvanými osobnými údajmi automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

Aké sú Vaše práva ako dotknutej osoby?

Uplatňovanie práv, ktoré Vám garantuje GDPR, je z nášho pohľadu posilnením Vašej dôvery v zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov. Vaše práva sú nasledovné:

  • Právo na prístup k údajom: Máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje. S týmto právom súvisí aj právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie s tým súvisiace.
  • Právo na opravu údajov: Máte právo, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené Vaše nesprávne, neúplne alebo neaktuálne osobné údaje, a to bez ohľadu na dôvod vzniku nepresnosti.
  • Právo na výmaz: V osobitných konkrétnych situáciách máte právo žiadať, aby sa ukončilo spracúvanie a vymazali sa všetky Vaše osobné údaje. Toto právo máte najmä v prípade, ak ste odvolali súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov spracúvaných na právnom základe súhlasu, alebo ak bol splnený účel, pre ktorý sa osobné údaje spracúvali, alebo ste úspešne namietali voči spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.
  • Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov napríklad, ak je pochybnosť o správnosti osobných údajov a to na dobu umožňujúcu overiť správnosť osobných údajov alebo ak už pominul účel spracúvania Vašich osobných údajov, ale osobné údaje potrebujete Vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov.
  • Právo na prenos: Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú automatizovanými prostriedkami na právnom základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorou ste zmluvnou stranou, máte právo žiadať prenos osobných údajov, ktoré sú spracúvané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi alebo sebe.
  • Právo namietať: Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie voči spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, alebo voči spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu. V takomto prípade nebudeme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť spracúvania testom proporcionality.

Vaše práva si môžete uplatniť na e-mailovej adrese gdpr@up-slovensko.sk.

Myslíme na bezpečnosť

Ochrana osobných údajov nie je pre nás len formálna záležitosť. Aby sme zabezpečili nielen ochranu dát, ale aj komfort dotknutých osôb, prijali sme rôzne bezpečnostné technické a organizačné opatrenia. Tieto neprestajne aktualizujeme s cieľom maximálne predchádzať akémukoľvek bezpečnostnému incidentu. Pri prenosoch dáta šifrujeme a spracovanie prebiehajú vo vnútri VPN, ktorá je chránená.

Vzhľadom na rozvoj našej činnosti či zmeny prostredia, si vyhradzujeme právo tieto podmienky kedykoľvek upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že ich zmeníme podstatným spôsobom, túto zmenu Vám oznámime na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu

Máme zodpovednú osobu

Zodpovednou osobnou spoločnosti Up Slovensko, s. r. o. je spoločnosť Data Protection Services s.r.o., ktorá je Vám k dispozícii e-mailom na adrese: dpo_upslovensko@dpservices.sk. Spoločnosť Data Protection Services s.r.o. tvorí tím odborníkov z oblasti ochrany osobných údajov s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí Vám ochotne zodpovedajú všetky Vaše otázky a dotazy.

Kontaktné údaje na dozorný orgán

Máte právo sa obrátiť so sťažnosťou na spracúvanie Vašich osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov s nasledujúcimi kontaktmi:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika
IČO: 36064220
email: statny.dozor@pdp.gov.sk

Osobitné informácie o cookies a doplnkových službách sociálnych sietí:

Naša webová stránka používa nasledujúce doplnky sociálnych médií: Facebook, Google+, LinkedIn, Instagram. Zásuvné moduly môžu byť označené tlačidlami sociálnych médií označenými logom poskytovateľa príslušných sociálnych sietí. Tieto doplnky sú implementované pomocou takzvaného riešenia s dvomi kliknutiami. To znamená, že pri navigácii na našej webovej stránke nebudú poskytovatelia týchto doplnkov sociálnych médií zhromažďovať osobné údaje. Iba ak kliknete na niektorý z doplnkov, odošlú sa Vaše osobné údaje: Aktiváciou doplnku sa dáta automaticky prenášajú na príslušného poskytovateľa doplnkov a uloží ich (v prípade poskytovateľov z USA Vaše osobné údaje bude uložené v USA). Nemáme vplyv na zhromaždené údaje a operácie spracovania údajov vykonávané poskytovateľmi, ani nevieme, aký je rozsah zhromažďovania údajov, účelov alebo retenčných období.

Informácie o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní poskytovateľom doplnkov nájdete v príslušných zásadách ochrany údajov týchto poskytovateľov, kde nájdete aj ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach ochrany súkromia..

  • Facebook Inc., 1601 S Kalifornia Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA: https://www.facebook.com/privacy/explanation
  • Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA: https://www.google.com/policies/privacy/
  • LinkedIn, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornia 94043, USA: www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  • Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA: https://help.instagram.com/155833707900388

Druhy cookies, ktoré využívame:

Dočasné cookiesSpracúvanie a ukladanie týchto cookies je obmedzené a dochádza k nemu od momentu návštevy nášho webu po moment, kedy zatvoríte okno prehliadača. Dočasné cookies nám umožňujú zapamätať si Vaše voľby počas prehliadania našej webstránky a nemusíme tak od Vás opäť pýtať informácie, ktoré ste nám už počas Vašej návštevy raz dali.
Trvalé cookiesTrvalé cookies nám umožňujú zapamätať voľby a nastavenia aj v prípade, že našu webstránku navštívite v budúcnosti. Tieto cookies nám tak umožnia identifikovať Vás pri ďalšej návšteve a Vám umožnia rýchlejšie a praktickejšie využívanie funkcionalít našej webstránky (napr. zapamätanie prihlásenia, voľby jazyka).
Cookies tretích stránNa našich stránkach tiež využívame cookies tretích strán. Tieto cookies napríklad umožňujú zber údajov o Vašom správaní na našom webe a ďalších webových stránkach, na zobrazenie cielenej reklamy v rámci reklamných sietí a na iných webových stránkach ako je náš web, vytváranie štatistík o návštevnosti. Vďaka nim Vám tak budeme môcť upraviť náš web tak, aby čo najviac vyhovoval Vašim preferenciám.
Nevyhnutné cookiesTáto kategória cookies je nevyhnutná pre správne fungovanie našej webstránky. V prípade, že zakážete zbieranie nevyhnutných cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a nedokážeme Vám tak plnohodnotne poskytovať doplnkové služby k našim produktom a službám.
Prevádzkové, analytické a štatistické cookiesUkladanie týchto cookies nám predovšetkým umožňuje zaisťovať bezpečnosť našej webstránky, odhaľovať a odstraňovať poruchy, analyzovať využívanie webstránky a vytvárať štatistiky o návštevnosti či testovať nové funkcionality. Spracúvanie týchto cookies tak povedie k optimalizácii funkčnosti webu a prispôsobovaniu jeho obsahu čo najbližšie k Vašim preferenciám.
Reklamné cookiesReklamné cookies nám umožňujú zobrazovať reklamu, ktorá v čo najvyššej možnej miere zodpovedá Vašim záujmom.

Ako si môžete sami nastaviť ukladanie cookies?

Aktuálne verzie webových prehliadačov ponúkajú rozšírené používateľské ovládacie prvky týkajúce sa umiestnenia a trvania súborov cookies prvej a tretej strany. Ak chcete získať ďalšie informácie o funkciách na správu súborov cookies ktoré sú k dispozícii, vyhľadajte v sekcii „Pomocník“ Vášho webového prehliadača „cookies“. Cookies môžete povoliť alebo zakázať úpravou nastavení v prehliadači. Môžete tiež zistiť, ako to urobiť, a nájsť viac informácií o súboroch cookies na adrese www.allaboutcookies.org. Ak sa však rozhodnete v prehliadači zakázať súbory cookies, pravdepodobne nebudete môcť dokončiť určité činnosti na našich webových stránkach alebo správne pristúpiť k určitým častiam. Ak by ste chceli získať viac informácií o reklame založenej na záujmoch, vrátane toho, ako zrušiť tieto súbory cookies, navštívte stránku youronlinechoices.eu.

Ako dlho uchovávame cookies?

Trvalé cookies, teda cookies, ktoré sa nevymažú zavretím okna prehliadača štandardne uchovávame po dobu 13 mesiacov. V rámci nastavení svojho prehliadača však môžete vymazať všetky cookies aj pred uplynutím tejto doby.

Ďalšie informácie o cookies:

Druh cookiesÚčel spracúvaniaPrávny základUpozornenie
spracúvanie cookies nevyhnutných pre správne fungovanie webuprevádzkovanie webučl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR – oprávnený záujem, ktorým je správne fungovanie a uľahčenie používania webuspracúvanie jednotlivých druhov cookies môžu používatelia vypnúť v rámci svojich nastavení; v tomto prípade však treba brať do úvahy, že vypnutie nevyhnutných cookies môže spôsobiť, že náš web nebude správne fungovať; spracúvanie cookies pre zapamätanie preferencií a cookies pre štatistiky môžu používatelia vypnúť ich odkliknutím pri prvej návšteve nášho webu alebo v rámci nastavení svojho prehliadača
zber a spracúvanie prevádzkových, štatistických a analytických cookiesštatistiky, hodnotenie návštevnosti, ochrana vlastných práv a nárokov – hlavne predchádzanie útok na náš web, ohrozenie jeho funkčnosti a bezpečnosti webu i údajov klientovčl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR – súhlas so spracúvaním cookiesspracúvanie týchto cookies môžete odmietnuť, resp. vypnúť v rámci nastavení Vášho internetového prehliadača
spracúvanie reklamných cookiesna základe remarketingu sme schopní zobrazovať používateľom nášho webu pre nich relevantné reklamy. čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR – súhlas so spracúvaním cookiessúhlas s týmto spracúvaním udeľujete pri prvej návšteve; tento súhlas môžete následne kedykoľvek odvolať

Cookies uchovávame do vypršania ich platnosti či ich odstránenia z Vášho zariadenia. Na tento prenos sa vzťahuje certifikácia služby Google Shield Privacy a samostatná dohoda o spracovaní údajov, ktorú sme uzavreli so spoločnosťou Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de&ref_topic=2919631 (informácie o službe Google Analytics a ochrane osobných údajov).

Kontakt